Trivsel og samvær på Hasle Skole - en antimobbestrategi


 

Mobbeproblemer er meget sjældent kun en sag mellem to parter. Det sker oftest på baggrund af utryghed og deraf følgende hierarki – og foragtsmønstre, som er udviklet over tid i fællesskabet.

God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling

 

Vi ved, at gruppedynamikken i en klasse kan fastholde børnene i en tilstand af social angst, hvor det at mobbe eller acceptere at en anden bliver mobbet, kan friholde en selv fra at blive offer. Det giver et utrygt miljø at være i for alle parter.

Uden at miste fokus på at være nærværende og opmærksomme på konkrete børn, der er involveret i de konkrete episoder, er det derfor vigtigt hurtigst muligt at få fat i det kollektive miljø – uden at det bliver kollektivets ”skyld”. Mobning takles ikke ved at finde fejl, skyld og syndere, men ved i fællesskab at bryde de mønstre, som fører til det dårlige miljø.

Indsatsen involverer skolens personale i tæt samarbejde med børn og forældre. Arbejdet kræver, at vi bruger tid på det på skolen, og at forældrene bakker op. Det forebyggende arbejde er en løbende proces i hverdagen. Det er ikke først når tingene går skævt, at der skal gøres en indsats.

Skolens antimobbestrategi består af følgende 4 elementer:

 • Etablerer fælles viden om og holdning til mobning
 • Tiltag, der skal hjælpe med at registrere trivslen i skolen
 • Forebyggende aktiviteter
 • Handlinger i forbindelse med konkrete tilfælde af mobning

Fælles viden om og holdning til mobning Det vigtigste forebyggende arbejde består i at skabe en skolekultur, hvor den enkelte bliver accepteret, anerkendt og inddraget i fællesskabet. Dette sker gennem anerkendende, veluddannede voksne, der arbejder tæt sammen. Der findes meget litteratur om mobning. På www.sammenmodmobning.dk er der god viden at hente og en definition på forskellen på drilleri, konflikt og mobning.

Tiltag, der skal hjælpe med at registrere trivslen på skolen Der laves undersøgelser af undervisningsmiljøet på skolen:

 • Store Trivselsdagsundersøgelse hvert år i oktober, hvor alle elever deltager
 • Termometerundersøgelse fra www.DCUM.dk hvert andet år i januar/februar måned for 4. – 9. kl.

Forebyggende aktiviteter

Faste tiltag hvert år:

 • God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling ”Klassens spilleregler”. Alle klasser og teams diskuterer ved skoleåret begyndelse reglerne for samvær i klassen.
 • Sociale indsatsområder. Klassens lærere aftaler hvilke, der særligt skal fokuseres på i dette skoleår.
 • Lærer/elevsamtale og forældresamtaler afholdes 1 – 2 gange om året eller oftere, hvis behovet opstår.
 • Børnesamtaler afholdes 1 – 2 gange om året i SFO.
 • Fællesarrangementer for skolen, så eleverne lærer hinanden at kende og lærer at arbejde sammen.
 • Forældremøder hvor der tales om klassens trivsel og forældrenes vigtige rolle med at fremme klassens trivsel. Det kan være alt fra fælles regler for børnefødselsdage, legeaftaler,komme hjem tider og til fælles oplevelser.

Desuden har lærere/pædagoger mulighed for at vælge mellem diverse tiltag. Det kan for eksempel være:

 • Trin for Trin, Social Pejling, Girafsprog osv. Tiltagene varierer med klassetrin og behov, men alle klasser har tiltag.
 • Handlinger i forbindelse med konkrete tilfælde af mobning Hvad gør den mobbede?

Hvis du oplever, at du bliver mobbet, er det vigtigt, at du involverer andre i dit problem. Ubehagelige sms´er, mails og lignende kan også være mobning. Problemet bliver ikke løst, hvis du holder det for dig selv.

 • Gå til dine forældre og fortæl dem om problemet. Bed dem kontakte skolen.
 • Gå til en lærer/pædagog og fortæl om problemet.

Hvad gør de andre elever?

 • Vær en god kammerat og (skaf) hjælp, hvis nogen har brug for det. Hvis du oplever, at en elev bliver mobbet, er det vigtigt, at du ikke lader som ingenting, men i stedet handler og gør noget for at standse det.
 • Fortæl det til en voksen – en lærer og/eller forældre. Husk, mobning går ud over hele klassen/gruppen.
 • Tal med de andre i klassen/gruppen, der ikke er direkte involveret i mobningen. Lav konkrete aftaler om at støtte hinanden i at få mobningen stoppet.
 • Lad dig ikke styre af gruppepres – sig fra overfor mobberne. Vær aktiv – stop mobningen.
 • Støt ofret.

Hvad gør forældre til den mobbede?

 • Hvis du som forælder ser tegn på, at dit barn bliver mobbet, er det vigtigt, at du viser forståelse, lytter til og giver dit barn din fulde støtte.
 • Grib fat i problemerne hurtigt, kontakt skolen og informer om din bekymring.
 • Samarbejd med skolen om at finde løsninger.

Hvad gør forældre til den, der mobber?

 • Vær åben, hvis du får en henvendelse fra skolen, SFO eller fra andre forældre om, at dit barn mobber.
 • Hvis dit barn mobber andre børn er det vigtigt, at du ikke giver dit barn skyldfølelse, men i stedet får dit barn til at føle sig ansvarlig.
 • Fokuser på mobningen ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet, men mobningen der er uacceptabel.
 • Kontakt skolen og samarbejd med skolen om at finde løsninger.

Hvad gør lærerne/pædagogerne?

- Vurderer om der kræves særlig beskyttelse af den mobbede og iværksætter den.

- Klasselærer/pædagog kontakter forældrene efter at have drøftet problematikken med teamet og nærmeste leder. Her orienteres om, hvad de voksne på skolen vil gøre for at forbedre situationen umiddelbart.

Det kan være:

 • Samtale med offer.
 • Samtale med mobbere.
 • Klassemøde om trivslen i klassen.
 • Inddragelse af skolens AKT lærere (adfærd, kontakt og trivsel)

Er dette ikke tilstrækkeligt, eller er der bekymring for at mistrivslen fortsætter, så kontakter klasselærer/pædagog nærmeste leder for at lave en plan, der kan indebære:

 • Invitation til netværksmøde med skole, forældre og evt. elev.
 • Drøftelse på specialcentermøde med lærer/pædagog, forældre, pæd. leder og psykolog.
 • Underretning til sociale myndigheder.

 

Læs videre her hvis du har lyst:

Mobning skal forebygges og stoppes i fællesskab.

Mobning er børns problem, men de voksnes ansvar. Du spiller som forælder en vigtig rolle i forhold til at styrke det gode fællesskab og bekæmpe mobning.

Børns Vilkår og TrygFonden står bag kampagnen De Voksnes Ansvar, som sætter fokus på, at mobning skal løses i fællesskabet. Sammen kan vi skabe god trivsel for alle børn.

Følg linket http://www.bornsvilkar.dk/devoksnesansvar/ og få gode råd til, hvordan du kan være med til at forebygge og stoppe mobning i dit barns klasse.  Du kan også finde inspiration til forældrerådet og læse hvordan en forældregruppe i samarbejde med børn og lærere fik stoppet mobning i klassen.