FAQ


På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, der kunne tænkes at opstå i løbet af skolegangen.
 

Adresseskift, nyt telefonnummer, ny mailadresse

Erstatning

Ferie i skoletiden

Kontaktbog

Fritidspas

Glemt tøj/værdigenstande

Kontakt i skoletiden

Lus

Penge og værdigenstande

Principielle spørgsmål

Skolevejen

Sygdom

Svømmehal

Uheld og skader

 

Adresseskift, nyt telefonnummer, ny mailadresse
Får familien ny adresse - og dit barn bliver gående på Hasle Skole, skal du meddele adresseændringen til klasselæreren. Skolens kontor får efterfølgende besked om ændringen fra Folkeregisteret.

Skifter du telefonnummer eller mailadresse, skal du ændre disse oplysninger i Forældreintra. Skolen får direkte besked om dine ændringer.

Fravær ved sygdom
Hvis dit barn er fraværende på grund af sygdom, skal du efterfølgende meddele dette til læreren gennem ForældreIntra eller i kontaktbogen.
Strækker sygefraværet sig over længere tid, er det hensigtsmæssigt, du giver skolen besked.

Hvis dit barn indenfor et år har mere end 25 dages sygefravær, tager skolen kontakt til skolelægen, der inviterer dig og dit barn til en samtale.

Fritidspas for børn og unge i Aarhus Kommune
 Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn i alderen 3 til og med 17 år fra økonomisk trængte familier. Ordningen er primært for enlige forsørgere. Hustandens samlede indtægter må ikke overstige 185.928 kr. om året, hvilket svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

Glemt tøj og værdigenstande
Idrætstøj, der er glemt i idrætsafsnittet, opbevares i depotet ved siden af indgangen til svømmeomklædningen. Depotet er åbent fra kl. 15.00 - 22.00.
Værdigenstande, glemt i idrætsafsnittet, opbevares i TSMernes kontor ved hallen. Du kan få adgang til kontoret efter kl. 15 ved henvendelse til TSMerne, tlf.: 2920 8366.

Tøj, glemt andre steder på skolen, opbevares i skab ved TSMernes kontor på naturfagsgangen. Skabet er åbent hele dagen.

Værdigenstande, glemt andre steder på skolen, opbevares på skolens kontor, hvor de kan afhentes i kontorets åbningstid.                                     

Til top

Forældrekontakt til eleverne i skoletiden
En hel klasses undervisning forstyrres, hvis en elev skal kaldes ud for at modtage en besked. Du skal derfor have en ganske vægtig og uopsættelig grund til at få kaldt dit barn ud af undervisningen. 

Kontaktbog
Meddelelser mellem skole og hjem foregår primært via ForældreIntra. Her har du mulighed for at give besked ved hjælp af systemets kontaktbog og mailfunktion.  

Penge og værdigenstande
Skolen er et åbent sted med mange indgange, og det er ikke muligt at holde øje med alle, der besøger skolen.

Vi har desværre oplevet at "besøgende" kommer i det ærinde at stjæle penge eller ting af værdi. Det må derfor absolut frarådes, at dit barn medbringer større pengebeløb og værdigenstande.

Hvis dit barn undtagelsesvis er nødt til at medbringe mange penge eller en værdigenstand, opbevarer skolen gerne disse på kontoret.

Erstatning
Aarhus Kommune og dermed Hasle Skole yder kun erstatning, hvis kommunen kan gøres juridisk ansvarlig. Der ydes derfor normalt ikke erstatning for bortkomne (glemt, stjålne eller lign.) beklædningsdele, smykker, mobiltelefoner, penge, legetøj, spil, cykler, løbehjul og knallerter eller andre ejendele, som er medbragt på skolen. En eventuel erstatning skal opnås gennem familiens egen forsikring.

Gode råd om lus
Det er altid en god idé at informere klasselæreren og SFO, hvis dit barn har fået lus. Klasselæreren vil typisk give eleverne en seddel med hjem om lusebekæmpelse, så spredning af lusene mindskes mest muligt.

På linksene nedenfor kan du finde oplysning om behandling af lus.

Sundhedsplejersken.dk

Vi kan alle få lus                                                                                                                                                                                                 

Til top

Principielle spørgsmål
Har du spørgsmål af mere principiel karakter om skolens virke, er du velkommen til at kontakte skoleledelsen og skolebestyrelsen. Spørgsmål af mere konkret karakter skal rettes til skoleledelsen.

Skolevejen
Hasle Skole er omgivet af stærkt trafikerede veje. Skolen har gennem årene været i stadig debat med myndighederne om at gøre elevernes skolevej så sikker som mulig. Senest er der anlagt trafikbump på Herredsvej.

For elever fra Kalenderkvarteret og Fjælde-Rydevænget er der en skolesti, der fører dem under Hasle Ringvej. Lær dit barn at bruge skolestien fremfor Herredsvej.

Elever, der bor på den modsatte side af Herredsvej, skal krydse vejen enten i fodgængerovergangen ved skolen eller i lyskrydset ved Hasle Torv. I fodgængerovergangen vil der være skolepatruljer om morgenen 10 minutter før ringetid og igen, når de yngste klasser har fri efter fjerde lektion.

Elever, der kommer ind ad Viborgvej med bus, skal vente med at stå af ved Hasle Torv og derefter krydse Viborgvej i fodgængerovergangene.

Forældre, der kører børn til skole i bil, bedes undlade at parkere i “slusen" på Herredsvej. Parkering henvises til P-pladsen for enden af svømmehallen.

Brug af svømmehallen efter skoletid
Efter skoletid er det kun Hasle Idræts-SFO og svømmeklubber, der får tildelt adgang til svømmehallen på Hasle Skole. Dette administreres af Sport og Fritid under Aarhus Kommune.

Du kan derfor ikke benytte svømmehallen som privatperson, men skal melde dig i en svømmeklub i stedet.

Vedlagte link fører dig til Foreningsportalen på Sport og Fritids hjemmeside, hvor du kan søge de svømmeklubber frem, der benytter Hasle Skoles svømmehal.

Foreningsportalen

Særlig frihed for skolegang
Skal dit barn have fri fra skole, skal du skrive en besked om dette til klasselæreren i Forældreintra. Forældreintras kontaktbog kan desværre ikke anvendes, når der bedes om skolefri.

Skal dit barn have fri mere end én dag, videresender klasselæreren beskeden til skolelederen. Skolelederen besvarer din henvendelse med kopi til klasselæreren.

Uheld og skader
Har dit barn ved ubetænksom adfærd eller med vilje forvoldt skade på skolens bygninger eller materialer, er dit barn erstatningspligtig. Du vil i så fald blive kontaktet af skolen.

Får dit barn ødelagt sine ejendele af en anden elev, er det skadevolderen, der er erstatningspligtig. Skolen kan forsøge at finde ud af hændelsesforløbet og bringe forældrene i kontakt med hinanden. Det anbefales, at de relevante forsikringer tegnes.                                                                       

Til top